foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Необходимость быть современной школой, внедрять новые знания и технологии, быть носителем самой важной информации, самых передовых взглядов. концепций. гипотез — тот кит, на котором держится успех частной школы.

Лінгва – XXI  століття

Маріупольська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів

Приглашаем детей 4-6 лет в школу раннего развития, родители которых выбирают классическое образование и современные технологии.

 Презентация школы

 

Вход на сайт

Рекомендуємо

История школы

 Школа  «Лінгва»  була засно­вана в 1993 році.

 

Враховуючи чітке замовлення батьків та суспільства була ви­значена глобальна мета школи: «Результатом освітянської діяльно­сті школа в перспективі бачить особистість учня, вододіючого твор­чим потенціалом і спроможного його реалізувати в повній мірі, осо­бистість гнучку, адаптовану до швидких змін у світі, усвідомлюючи своє місце у ньому». Головна мета визначила найважливіші завдан­ня: виявлення природних особливостей, творчих здібностей дітей, створення умов для їх реалізації та неухильного розвитку.

 

Школа «Лінгва» пишається доброзичливою атмосферою, яка панує у відносинах між учнями, батьками та вчителями. Школа не­помітно, але виразно формує саму особистість. Дух школи склада­ється з багатьох компонентів, але насамперед це дух співпраці, дух високих стандартів, дух радощів життя та спільних перемог.

 

Школа «Лінгва» обрала гуманітарно-економічний напрямок своєї діяльності, який дає можливість універсалізації освіти, широ­кого вибору шляхів подальшого навчання. Освітній вектор спрямо­вується на засвоєння змісту та способи організації суспільства, при­роди та людини.

 

За 16 років свого існування в школі навчалися 1567 учнів.

 

Сьогодні в школі навчаються 107 учнів. Середня наповнюваність класів — 10 осіб.

 

Для починаючих у школі існує базовий рівень; тих, хто при­йшов пізніше, навчають за перехідною програмою, ліквідуючи ті прогалини в знаннях, що заважають учневі встигати разом з інши­ми. В школі існує індивідуальне навчання за межами класу впро­довж 1 чи 2 чвертей. Є учні, що переходять через клас; ті, які навчаються екстерном. Роз­роблено технологію дистанційного навчання для тих, хто живе за межами Маріуполя, але хоче отримати освіту в «Лінгві».  Всі сучасні форми навчання з успіхом реалізуються в школі, розширюючи мож­ливості вибору для учнів найбільш преферентної  форми.

 

В початковій школі впроваджуються елементи розвиваючого навчання за програмою Ельконіна  — Давидова — Занкова. На уроках широко використовуються іг­рові форми, екскурсії, ситуації вільного вибору. Імпровізації, твор­чий пошук, уроки-казки («Математичний океан», «Пригоди Буратіно», «В гостях у суфікса») та інші. Підліткам відповідають більш комунікативні технології: парні та групові форми занять, на яких діти змагаються в знаннях, навичках та вміннях — математична гра «Слабка ланка», «Еврика» — змагання-дебати з географії, дуже ці­каві для підлітків за формою та змістом інтегровані уроки, які ши­роко проводяться в школі. Наприклад: для 5 класу — мистецтво та музика «Пори року», 6 клас — німецька мова та біологія; 9 клас — географія німецькою мовою за темою «Німеччина — країна сучас­ної Європи»; 10 клас — «Кохання» — інтегрований урок за віршами англійських, українських та російських поетів.  Педа­гоги опановують метод проектів, який розвиває колективну твор­чість, відповідальність за рішення, сприяє розвитку креативного мислення. В старшій школі акцент робиться на самостійну дослід­ницьку діяльність із використанням інформаційних та телекомунікативних технологій; посилюється диференціація навчання та його індивідуалізація. Особливих успіхів школа досягла, навчаючи школярів інозем­ним мовам та комп’ютерним технологіям, використовуючи адапто­вані компенсаторні програми. Широкий простір у школі надається науковому консультуванню, олімпіадам, теоретичним та практич­ним семінарам, екскурсіям, наприклад, екскурсія «Чорні піски» зі справжніми замірами радіологічного фону; «Життя Чехова» з подо­рожжю до Ялти та Таганрога, «Історія Козацтва» — Хортиця, відвідування історико-археологічних міст України  та інших країн світу.

 

Для розвитку абстрактно-логічного мислення учнів педагоги школи визначили такі пріоритетні завдання:

 

формування самостійного мислення;

 

розвиток аналітико-синтетичних вмінь;

 

формування гнучкого креативного інтелекту;

 

створення умов для реалізації максимальних можливостей творчої уяви, фантазії, оригінальних ідей;

 

розвиток критичного ставлення до неоднозначних явищ, ідей тощо.

 

Реалізація таких завдань стала можливою завдяки впроваджен­ню сучасних педагогічних технологій, методик.

 

Стали доброю традицією предметні методичні тижні, програма яких наповнена різноманітними заходами: відкриті уроки, цікаві зустрічі, виставки екзотичних рослин та тварин, предметів старови­ни, предметів козацького побуту; конкурси малюнків на певну тему; конкурси віршів про математику, хімію; читання лекцій старшими школярами молодшим; конкурси ораторів, публічні промови.

 

У школі працює 30 досвідчених педагогів, які постійно вдоско­налюють свою педагогічну майстерність в рамках шкільних струк­тур та в процесі самоосвіти — вчителі школи пишуть авторські про­грами, підручники, наукові статті, беруть участь у міських семіна­рах, конференціях, методичних секціях.

 

У 1992 році для педагогів школи було проведене місячне на­вчання за методикою інтенсивного оволодіння іноземною мовою. Семінар був організований Київським лінгвістичним університетом; через рік усі педагоги-лінгвісти стали слухачами курсу лекцій за те­мою «Сучасна лінгвістика та лінгводидактика»; минулого року всі викладачі вчились користуватися персональним комп’ютером. Шко­ла має тісні зв’язки з Маріупольським гуманітарним інститутом, про­водить спільні семінари з Британською радою; впродовж 3 років співпраця з представниками Корпусу миру. В рамках програмиАССЕLS два вчителя школи стали переможцями другого туру кон­курсу. Директор школи — учасник програми «Громадські зв’язки» Американського уряду. Учні школи — переможці українсько-аме­риканської програми «Freedom Suрроrt Асt»; 3 учня продовжують своє навчання на США, Мальті та в Канаді, з 2002 року визначаються спіль­ні проекти з молодіжною організацією АІЕSЕС.

 

Створення умов для розвитку особистості потребує забезпечен­ня навчально-виховного процесу міцною матеріально-технічною базою. Сьогодні школа має лінгафонне обладнання з великим ви­бором аудіоматеріалу;  відеотехніку, відеотеку, яка налічує 80 навча­льних та загальноосвітніх відеофільмів. Комп’ютеризація навчаль­ного процесу — безумовна необхідність, оскільки нові інформацій­ні технології відкривають шлях у XXIстоліття. Школа має вихід у INTERNET, комп’ютерні  програми.

 

 

 

Наші іменинники

Вітаємо з днем народження!

imen.png

Погода

 

Как добраться

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Контакты

Адрес: г.Мариуполь, пр. Нахимова 192

Телефоны: 33-70-98; 41-19-18

Факс:(0629) 33-70-98

Email: lingva.mariupol@gmail.com

Форма обратной связи

2018 Лингва XXI Век. Все права защищены.

Копировани материалов разрешается только со ссылкой на сайт www.lingva.dn.ua