Історія

Історія

 


Школа  «Лінгва»  була засно­вана в 1993 році.

 

Враховуючи чітке замовлення батьків та суспільства була ви­значена глобальна мета школи: «Результатом освітянської діяльно­сті школа в перспективі бачить особистість учня, вододіючого твор­чим потенціалом і спроможного його реалізувати в повній мірі, осо­бистість гнучку, адаптовану до швидких змін у світі, усвідомлюючи своє місце у ньому». Головна мета визначила найважливіші завдан­ня: виявлення природних особливостей, творчих здібностей дітей, створення умов для їх реалізації та неухильного розвитку.

 

Школа «Лінгва» пишається доброзичливою атмосферою, яка панує у відносинах між учнями, батьками та вчителями. Школа не­помітно, але виразно формує саму особистість. Дух школи склада­ється з багатьох компонентів, але насамперед це дух співпраці, дух високих стандартів, дух радощів життя та спільних перемог.

 

Школа «Лінгва» обрала гуманітарно-економічний напрямок своєї діяльності, який дає можливість універсалізації освіти, широ­кого вибору шляхів подальшого навчання. Освітній вектор спрямо­вується на засвоєння змісту та способи організації суспільства, при­роди та людини.

 

За 16 років свого існування в школі навчалися 1567 учнів.

 

Сьогодні в школі навчаються 107 учнів. Середня наповнюваність класів — 10 осіб.

 

Для починаючих у школі існує базовий рівень; тих, хто при­йшов пізніше, навчають за перехідною програмою, ліквідуючи ті прогалини в знаннях, що заважають учневі встигати разом з інши­ми. В школі існує індивідуальне навчання за межами класу впро­довж 1 чи 2 чвертей. Є учні, що переходять через клас; ті, які навчаються екстерном. Роз­роблено технологію дистанційного навчання для тих, хто живе за межами Маріуполя, але хоче отримати освіту в «Лінгві».  Всі сучасні форми навчання з успіхом реалізуються в школі, розширюючи мож­ливості вибору для учнів найбільш преферентної  форми.

 

В початковій школі впроваджуються елементи розвиваючого навчання за програмою Ельконіна  — Давидова — Занкова. На уроках широко використовуються іг­рові форми, екскурсії, ситуації вільного вибору. Імпровізації, твор­чий пошук, уроки-казки («Математичний океан», «Пригоди Буратіно», «В гостях у суфікса») та інші. Підліткам відповідають більш комунікативні технології: парні та групові форми занять, на яких діти змагаються в знаннях, навичках та вміннях — математична гра «Слабка ланка», «Еврика» — змагання-дебати з географії, дуже ці­каві для підлітків за формою та змістом інтегровані уроки, які ши­роко проводяться в школі. Наприклад: для 5 класу — мистецтво та музика «Пори року», 6 клас — німецька мова та біологія; 9 клас — географія німецькою мовою за темою «Німеччина — країна сучас­ної Європи»; 10 клас — «Кохання» — інтегрований урок за віршами англійських, українських та російських поетів.  Педа­гоги опановують метод проектів, який розвиває колективну твор­чість, відповідальність за рішення, сприяє розвитку креативного мислення. В старшій школі акцент робиться на самостійну дослід­ницьку діяльність із використанням інформаційних та телекомунікативних технологій; посилюється диференціація навчання та його індивідуалізація. Особливих успіхів школа досягла, навчаючи школярів інозем­ним мовам та комп’ютерним технологіям, використовуючи адапто­вані компенсаторні програми. Широкий простір у школі надається науковому консультуванню, олімпіадам, теоретичним та практич­ним семінарам, екскурсіям, наприклад, екскурсія «Чорні піски» зі справжніми замірами радіологічного фону; «Життя Чехова» з подо­рожжю до Ялти та Таганрога, «Історія Козацтва» — Хортиця, відвідування історико-археологічних міст України  та інших країн світу.